Obzor 2020.

Programi EU

Program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014.-2020. godine

Upravljanje programom

Nadležno tijelo EK

Aktivnosti u programu Obzor 2020. centralizirane su aktivnosti i njima upravljaju Glavne uprave Europske komisije, kao i Središnja agencija za istraživanje (Research Executive Agency) 

Nacionalna kontakt točka

Prioriteti i područja Obzora 2020. imaju svoje nacionalne osobe za kontakt. Nacionalni koordinator nacionalnih osoba za kontakt nalazi se u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS).
Ostale su nacionalne osobe za kontakt smještene u nekoliko institucija: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS), Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU), Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) i Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (DZRNS)

Za više informacija (korisne poveznice)

Europska komisija: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
Portal za sudionike:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html  
Nacionalni portal: http://www.obzor2020.hr/
AMPEU: http://www.mobilnost.hr/index.php?id=785

 
Obzor 2020. (Horizon 2020) financijski je instrument za provedbu Unije inovacija, jedne od vodećih inicijativa strategije Europa 2020., čiji je cilj osigurati konkurentnost Europe na svjetskom tržištu. Ovaj novi program Europske unije za istraživanja i razvoj dio je nastojanja da se potakne rast i stvore nova radna mjesta u Europi. Provodit će se u razdoblju od 2014. do 2020. godine, a za njegovu će provedbu biti osiguran proračun u iznosu od 78,6 milijardi eura. Obzor 2020. donosi pojednostavljenje budući da se temelji na jedinstvenom skupu pravila. Program će objediniti sve vrste financiranja istraživanja i inovacija prethodnog, Sedmog okvirnog programa za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7), aktivnosti vezanih uz inovacije Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (CIP) te Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT).

 

 
Svrha i glavni ciljevi:


Predlaže se da se u okviru Obzora 2020. podrška istraživanju i inovacijama usmjeri na:

 

 1. Jačanje položaja EU u znanosti s namjenskim sredstvima od 24,598 milijuna eura. Na ovaj će se način osnažiti najkvalitetnija istraživanja u Europi te će se financiranje iznimno uspješnog Europskog istraživačkog vijeća (ERC) povećati za 77%.
 2. Osnaživanje vodeće pozicije gospodarstva u inovacijama sa 17,938 milijuna eura. Ovo uključuje velika ulaganja u ključne tehnologije, lakši pristup kapitalu te podršku malim i srednjim poduzetnicima. 
 3. Osiguravanje 31,748 milijuna eura kao pomoći za rješavanje izazova s kojima se suočavaju svi Europljani, kao što su klimatske promjene, razvijanje održivog prijevoza i mobilnosti, smanjenje cijena obnovljivih izvora energije, osiguravanje sigurnosti hrane ili suočavanje s problemima koji se odnose na starenje stanovništva.

 

 
Aktivnosti – prioriteti i područja:

 

 • Izvrsna znanost (Europsko istraživačko vijeće, Buduće i tehnologije u nastajanju, Marie Sklodowska Curie Akcije, Istraživačke infrastrukture)
 • Industrijsko vodstvo (Informacijske i komunikacijske tehnologije, Nanotehnologije, napredni materijali, biotehnologija, napredna proizvodnja i prerada, Svemir, Pristup rizičnom kapitalu, Mala i srednja poduzeća)
 • Društveni izazovi (Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života, Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, pomorstva i unutarnjih voda i bioekonomija, Sigurna, čista i učinkovita energija, Pametan, zeleni i integrirani promet, Klimatska aktivnost, okoliš, učinkovitost resursa i sirovine, Europa u promjenjivom svijetu – uključiva, inovativna i promišljena društva, Sigurna društva: zaštita slobode i sigurnosti Europe i njezinih građana)
 • Horizontalna aktivnost: Širenje izvrsnosti i sudjelovanja
 • Horizontalna aktivnost: Znanost u društvu i za društvo
 • Zajednički istraživački centar (JRC)
 • Europski institut za inovacije i istraživanje (EIT)
 • EURATOM

 
 

Provedba programa:


Glavni instrumenti Obzora 2020. su:

 • bespovratna sredstva za istraživanje i razvoj (100% financiranje svih aktivnosti i sudionika u konzorciju s najmanje tri partnera iz tri različite zemlje članice ili pridružene zemlje),
 • bespovratna sredstva za inovacije (70% financiranja svih aktivnosti i sudionika u konzorciju),
 • aktivnosti potpore i koordinacije (100% financiranje svih aktivnosti),
 • sufinanciranje aktivnosti (co-funding),
 • instrument za MSP,
 • predkomercijalna nabava,
 • javna nabava inovativnih rješenja
 • nagrade.

 
Radni program za pojedina područja zajedno s novim temama (topics) i pozivima na natječaj definirat će se svake dvije godine.Struktura Programa


Obzor 2020. tematska područja smješta u tri prioriteta: Izvrsna znanost, Industrijsko vodstvo i Društveni izazovi. Osim tematskih područja u tim prioritetima, aktivnosti se odvijaju i kroz horizontalna područja, a i u specijaliziranim centrima kao što su Zajednički istraživački centar (JRC) i Europski institut za inovacije i istraživanje (EIT).

 


Prioritet "Izvrsna znanost" sastoji se od četiri aktivnosti koje se provode kroz:

 

 1. Europsko istraživačko vijeće (ERC) – jačanje istraživanja u  graničnim područjima znanosti
 2. Buduće i nadolazeće tehnologije (FET) – jačanje kolaborativnih, transdisciplinarnih istraživanja koja teže nastanku radikalnih inovacija i podržavaju alternativne ciljeve i koncepte
 3. Aktivnosti MCS (Marie Curie Sklodowska Actions) – podrška inovativnoj izobrazbi i osposobljavanje istraživača, njihovih vještina, te geografskoj i transdisciplinarnoj mobilnosti
 4. Istraživačke infrastrukture (RI) – razvoj i jačanje europskih istraživačkih infrastruktura svjetske klase, uključujući i e-infrastrukture


Prioritet „Industrijsko vodstvo“ sastoji se od glavne komponente „Vodstvo u omogućavajućim tehnologijama" (LEIT) koja podržava kolaborativne istraživačke i inovacijske projekte s jakim fokusom na primijenjena istraživanja strateških tehnologija Europe, odnosno ključnih razvojnih tehnologija (KET): informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT), nanotehnologije, napredni materijali, biotehnologija, napredna proizvodnja i prerada i svemir.

U okviru ovog prioriteta još dvije aktivnosti su osobito važne za mala i srednja poduzeća: „Pristup rizičnom kapitalu“ s naglaskom na osiguranje rizičnog kapitala potrebnog u ranoj fazi inovacijskog razvoja i aktivnost „Inovacija u malim i srednjim poduzećima“ pomoću kojih se promiče njihov rast povećanjem inovativnosti putem raznih instrumenata.


Prioritet „Društveni izazovi“ se sastoji od sedam društvenih izazova, odnosno, strateških prioriteta:
 

 1. Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života
 2. Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, pomorja i unutarnjih voda i bioekonomija
 3. Sigurna, čista i učinkovita energija
 4. Pametni, zeleni i integrirani promet
 5. Klimatska aktivnost, okoliš, učinkovitost resursa i sirovine
 6. Uključiva inovativna i promišljena društva
 7. Sigurna društva


Posebne dvije aktivnosti su horizontalnog karaktera, "Širenje izvrsnosti i sudjelovanja" i "Znanost za i u društvu".


Važan dio Obzora 2020. predstavlja i Europski institut za inovacije i tehnologiju i aktivnosti Zajedničkog istraživačkog centra.

 


Mogućnosti za male i srednje poduzetnike


Osim pojednostavljenja pravila za sudjelovanje, jedna od temeljnih karakteristika programa je širi pristup osobito za mala i srednja poduzeća kroz integrirani pristup pokrivajući cijeli inovacijski ciklus, od faze idejnog koncepta i izvodljivosti preko istraživanja, razvoja i testiranja, pa sve do komercijalizacije i izlaska na tržište. Novi instrumenti za mala i srednja poduzeća koristit će se u svim društvenim izazovima i industrijskim tehnologijama.

 

 • Malim i srednjim poduzetnicima namijenjeno je oko 20% ukupnog proračuna za prioritet „Društveni izazovi“ i „Vodstvo u omogućavajućim i industrijskim tehnologijama“.
 • Dvije posebne aktivnosti u okviru prioriteta „Industrijsko vodstvo“ - „Inovacija u MSP“ i „Pristup rizičnom kapitalu“, namijenjene su isključivo malim i srednjim poduzećima.
 • Malim i srednjim poduzećima se pruža potpora za sudjelovanje i u prvom prioritetu Obzor 2020, izvrsnoj znanosti kroz aktivnosti Marie S. Curie i aktivnostima u području budućih i nadolazećih tehnologija (FET).
 • Aktivnosti Europske poduzetničke mreže (Enterprise Europe Network) i inicijativa Eurostars, malim i srednjim poduzećima će dodatno olakšati pristup Obzoru 2020.

 

Širi pristup se očituje i u poimanju inovacija. U ovom programu pojam inovacija nije ograničen samo na komercijalno uvođenje novih ili znatno poboljšanih proizvoda i usluga, već uključuje i druge oblike inovacija kao što su društvene inovacije, inovativni sustavi i usluge, pilot projekti, poticanje potražnje kroz javne nabave, izrada specifikacija za nove standarde, poticajne nagrade, tržišne replikacije, inovativni poslovni modeli i partnerstva.

 
Jedna od glavnih karakteristika novog okvirnog programa Obzor 2020. je pojednostavljenost pravila za sudjelovanje koja se očituje u sljedećem:

 

 • Jedinstveni skup pravila prilagođen je cijelom istraživačkom i inovacijskom ciklusu, usklađen s financijskim uredbama, koherentan s ostalim novim programima EU
 • Pojednostavljene stope financiranja i jedinstvena stopa za indirektne troškove
 • Jednostavni evaluacijski kriteriji – izvrsnost, učinak i implementacija
 • Novi oblici financiranja namijenjeni za inovacije su: predkomercijalne odnosno predtržišne nabave, poticajne nagrade, namjenski krediti i vlasnički instrumenti
 • Međunarodno sudjelovanje je olakšano, ali bolje štiti interese EU
 • Jednostavnija pravila za financiranje
 • Manje i preciznije ciljane kontrole i revizije
 • Poboljšana pravila zaštite intelektualnog vlasništva

 
 

Glavni korisnici 

Projektni prijedlog u programu Obzor 2020. mogu prijaviti: fakulteti, sveučilišta, znanstveno-istraživački centri ili instituti, mikro i mala i srednja poduzeća, velike kompanije, javne ustanove, civilne udruge – sve organizacije koje imaju pravnu osobnost. Fizičke osobe mogu sudjelovati u aktivnostima vezanima za financiranje istraživača kao što su Marie Skłodowska Curie akcije i stipendije Europskog istraživačkog vijeća, ali naravno, u vezi sa svojom matičnom institucijom.


 
Partneri 

Veći broj instrumenata financiranja u Obzoru 2020. traži kolaborativni pristup projektnom prijedlogu, tako da se prijavitelji iz zemalja članica EU-a i članica pridruženih Obzoru 2020. umrežavaju u konzorcije koji predlažu projekte. Kolaborativni projekti zahtijevaju minimalno tri partnera iz tri različite države članice EU-a ili države pridružene Obzoru 2020.

VEZANE VIJESTI

REGEA kreće s provedbom četiri nova EU projekta

Horizon2020 ili Obzor2020 je program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. godine koji objedinjuje aktivnosti nekadašnjeg Sedmog okvirnog programa (FP7), inovacijske aspekte Programa za konkurentnost i inovacije (CIP) i EU doprinos Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (EIT).

Fiscalis 2020

Program će omogućiti efikasno funkcioniranje poreznih sustava unutar EU poticanjem suradnje zemalja članica u području porezne politike. Program potiče efikasniju primjenu poreznog zakonodavstva EU, razvoj informacijskih sustava, razmjenu iskustava između nacionalnih poreznih uprava te primjenu najbolje prakse u području oporezivanja.

Customs 2020

Postizanje efikasne koordinacije rada carinskih uprava zemalja članica EU s pozitivnim učinkom na funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER