Novo LIFE programsko razdoblje (LIFE 2021.-2027.)

Nacionalna kontakt točka za provedbu programa LIFE u Hrvatskoj je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja RH

Program LIFE jedini je financijski instrument Europske unije namijenjen isključivo financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime s ciljem provedbe, poboljšanja i razvoja EU politika i zakonodavstva iz područja okoliša, prirode i klime kroz sufinanciranje projekata s europskom dodanom vrijednošću.

Kroz LIFE se financiraju inovativni projekti koji doprinose zaustavljanju gubitka bioraznolikosti te borbi protiv narušavanja ekosustava poboljšavanjem upravljanja mrežom Natura 2000, kao i prelasku na održivije, kružno, energetski učinkovito i klimatski neutralno gospodarstvo zasnovano na obnovljivim izvorima energije. LIFE pruža podršku zelenim idejama velikih i malih tvrtki, nevladinih organizacija, tijela javne uprave, grupa građana, znanstvenih institucija, kao i drugih privatnih i javnih tijela. Program LIFE uspješno se provodi od 1992., a do danas je kroz njega sufinancirano preko 5.500 projekata. Ove godine pokrenuto je šesto programsko razdoblje LIFE 2021. - 2027.

 

LIFE 2021.-2027.

Novi LIFE u potpunosti daje podršku ciljevima Europskog zelenog plana u području transformacije EU u ravnopravno i prosperitetno društvo s modernim, resursno učinkovitim i konkurentnim gospodarstvom te s ciljem ukidanja emisija stakleničkih plinova do 2050. i postizanja održivog korištenja prirodnih resursa.

Financijska omotnica za provedbu novog LIFE programa u razdoblju 2021. - 2027., u skladu sa zelenim politikama EU, narasla je u odnosu na proteklo financijsko razdoblje i sada iznosi gotovo 5,5 milijardi eura. U novom programskom razdoblju LIFE je podijeljen na četiri potprograma u dva područja.

Područje Okoliš

Priroda i bioraznolikost. Najveći dio financiranja namijenjen je ovom potprogramu kojim se doprinosi ciljevima EU za zaštitu, očuvanje, te obnovu prirode i bioraznolikosti Europske unije u morskim, slatkovodnim i kopnenim ekosistemima na način kako su postavljeni Konvencijom o biološkoj raznolikosti, Bernskom konvencijom i Osmim EU programom djelovanja za okoliš.

Kružno gospodarstvo i kvaliteta života. Ovaj potprogram namijenjen je olakšanju prijelaza prema održivom, kružnom, energetski efikasnom i klimatski otpornom gospodarstvu bez zagađivača, te zaštiti, obnovi i poboljšanju kvalitete okoliša.

Područje Ublažavanje klimatskih promjena

Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama. Neki od ciljeva ovog potprograma su: smanjenje emisija stakleničkih plinova, poboljšanje funkcioniranja Sustava trgovine emisijama stakleničkih plinova, potpora održivom upravljanju tlom, šumama i vodama te usvajanju politika i strategija prilagodbe klimatskim promjenama.

Prijelaz na čistu energiju. Potprogram koji je novitet ovog programskog razdoblja s ciljem olakšanja prijelaza prema energetski učinkovitom, klimatski neutralnom i otpornom gospodarstvu utemeljenom na obnovljivim izvorima energije. Financirat će se akcije koordinacije i podrške diljem Europe, a cilj akcija bit će uklanjanje tržišnih barijera koje ometaju socioekonomski prijelaz na održivu energiju. To će se učiniti izgradnjom okvira za relevantne politike, ubrzavanjem dostupnosti tehnologija, novim uslugama i poslovnim modelima, privlačenjem ulaganja, potporom razvoju lokalnih i regionalnih investicijskih projekata, te uključivanjem građana u aktivnosti prijelaza na čistu energiju.

  • Europska komisija je 13. srpnja otvorila natječaj za program LIFE za 2021. godinu. Za prijavne faze te rokove prijava za pojedine potprograme i vrste projekata posjetite LIFE Hrvatska.

LIFE u Hrvatskoj

Hrvatski subjekti u programu LIFE sudjeluju od ulaska Hrvatske u Europsku uniju 2013. Do 2020.  financirano je 10 LIFE projekata s hrvatskom institucijom kao koordinatorom, te 27 LIFE projekata s hrvatskom institucijom ili institucijama kao partnerima. U odobrenim projektima sudjeluje više od 50 institucija (tvrtke, udruge, fakulteti, javne ustanove, gradovi, instituti, muzeji). Ukupna novčana vrijednost hrvatskih korisnika koji sudjeluju na odobrenim LIFE projektima je preko 29,7 milijuna eura, a ukupan doprinos Europske unije proračunu hrvatskih korisnika na odobrenim projektima preko 18 milijuna eura.

Kroz LIFE projekte aktivne u Republici Hrvatskoj utječe se na poboljšanje stanja okoliša i prirode kroz razne aktivnosti, npr. očuvanje populacije morskih kornjača, uspostava ekološke mreže za zaštitu ugroženih ptica na Jadranu, sprječavanje izumiranja dinarske populacije risa, obnova bioraznolikosti suhih travnjaka Dinare, razvoj informatičkog alata s podacima o kemikalijama u proizvodima, smanjenje emisija stakleničkih plinova uspostavom gradskog sustava dijeljenja električnih vozila u Osijeku, kontrola invazivne vrste stabla pajasen, razvoj informacijskog modela za praćenje tla koji će pospješiti realizaciju ekoloških ciljeva, uvođenje obnovljivih izvora energije u elektroničke komunikacijske mreže, kao i mnoge druge aktivnosti.

Kao Nacionalna kontakt točka za Program LIFE, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja informira o programu LIFE te pruža podršku zainteresiranim prijaviteljima s ciljem uspješne prijave i korištenja EU sredstava kao i provedbe aktivnosti u svrhu poboljšanja stanja prirode i okoliša.

Prijave na LIFE natječaj 2021.

Stopa sufinanciranja kroz program LIFE iznosi do 60% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, odnosno do visine od 75% za projekte zaštite prioritetnih vrsta u potprogramu Priroda i bioraznolikost. Prihvatljiv prijavitelj je svaka pravna osoba registrirana na području Europske unije: javna tijela, privatne komercijalne organizacije i neprofitne organizacije. Prijava standardnih akcijskih projekata ove se godine odvija u jednoj fazi, a rok za predaju prijava je 30. studenog 2021.

VEZANE VIJESTI

Novo LIFE programsko razdoblje (LIFE 2021.-2027.)

Program LIFE jedini je financijski instrument Europske unije namijenjen isključivo financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime s ciljem provedbe, poboljšanja i razvoja EU politika i zakonodavstva iz područja okoliša, prirode i klime kroz sufinanciranje projekata s europskom dodanom vrijednošću.

Otvoren LIFE natječaj za 2022. godinu

Na program LIFE mogu se prijaviti sve pravne osobe registrirane na području Europske unije, kao i fizičke osobe koje imaju registriranu djelatnost poput obrtnika, trgovaca pojedinaca, nositelja OPG-a i dr.

Otvoren LIFE natječaj za 2022. godinu

Na program LIFE mogu se prijaviti sve pravne osobe registrirane na području Europske unije, kao i fizičke osobe koje imaju registriranu djelatnost poput obrtnika, trgovaca pojedinaca, nositelja OPG-a i dr.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER