Rijeka: Kreće sanacija i obnova pročelja i krovova građevina u zaštićenom području

Grad Rijeka raspisao Javni poziv za sufinanciranje obnove i sanacije pročelja i krovova na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke

Grad Rijeka, Odjel za kulturu, raspisao je Javni poziv namijenjen vlasnicima i suvlasnicima građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke temeljem kojeg će se sredstvima spomeničke rente sufinancirati obnova i sanacija pročelja i korova.

Kako su izvijestili iz Grada Rijeke, riječ je o Programu sanacije i obnove pročelja i krovova u 2023. i 2024. godini, a Javni poziv upućen je fizičkim i pravnim osobama – vlasnicima odnosno suvlasnicima građevina koje su:

  • pojedinačno registrirane kao kulturno dobro,
  • koje se nalaze na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke.

Troškovi izvođenja radova sanacije i obnove prema pojedinom programu, sufinancirat će se kako slijedi:

  • u 50-postotnom iznosu, a maksimalno u iznosu od 500.000,00 kuna za građevinu smještenu unutar A-zone (zone prioriteta) ili građevinu koja je pojedinačno registrirana kao kulturno dobro,
  • u 40-postotnom iznosu, a maksimalno u iznosu od 400.000,00 kuna za građevinu smještenu unutar B-zone ili C-zone.

Zone zaštite utvrđene su Rješenjem Ministarstva kulture, a grafički prikaz nalazi se na mrežnim stranicama Grada Rijeke.

Program sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke koji podnositelj prijave predlaže mora biti cjelovit, obuhvaćati sanaciju i obnovu najmanje svih uličnih pročelja te krova građevine. Izuzetno, podnositelj prijave može predložiti Program koji obuhvaća sanaciju i obnovu samo pročelja ili krova, ako uz prijavu podnese valjane dokaze o opravdanosti djelomične sanacije i obnove građevine sukladno pravilima arhitektonske i građevinske struke.

Podnošenje prijava do 28. rujna 2022. godine

Podnositelj prijave ima pravo ostvariti sufinanciranje programa sanacije i obnove na građevini koju predlaže programom sanacije i obnove pročelja i krovova, jedanput u osam godina.

Prijavu za sufinanciranje Programa ne može podnijeti vlasnik odnosno suvlasnik građevine koji u građevini obavlja poslovnu djelatnost, a koji ima evidentirana dugovanja prema Gradu Rijeci s osnova spomeničke rente.

Vlasnici odnosno suvlasnici građevina prijavu za sufinanciranje podnose Gradu Rijeci u elektroničkom obliku, popunjavanjem obrasca prijave koji se nalazi na web stranici Grada Rijeke rijeka.hr gdje su navedeni i ostali detalji potrebni za prijavu. Prijavu popunjenu on-line podnositelj treba dostaviti i ispisanu, sa svom potrebnom  dokumentacijom.

Nakon isteka roka za podnošenje prijave će obraditi u tu svrhu formirano povjerenstvo koje će  utvrditi prijedlog Liste prioriteta. Nakon utvrđenog prijedloga Liste prioriteta, Direkcija za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara prema redoslijedu na prijedlogu Liste prioriteta poziva podnositelje prijava radi sklapanja predugovora o sufinanciranju programa. Na osnovi sklopljenih predugovora konačni redoslijed programa i Listu prioriteta utvrđuje gradonačelnik najkasnije do studenog 2022. godine, a broj programa koji se sufinancira ovisi o raspoloživim proračunskim sredstvima Grada Rijeke.

Inače, temeljem do sada objavljenih javnih poziva za provedbu ovog programa sredstvima spomeničke rente sufinancirani su radovi na 61 građevini, za 20 građevina izrađena je projektna dokumentacija. Provedbom programa obnovljene su većinom zgrade iz razdoblja historicizma i secesije, ali i iz kasnijeg razdoblja moderne (npr. Vila Kraljić, F. Paravića 15, zgrade stambene namjene u Krešimirovoj 34 i Baštijanovoj 20, Nikole tesle 2, Cambierijeva 3 i druge), a sufinancirana su i dva programa građevina pojedinačno zaštićenih kao kulturno dobro (Casa Veneziana ili kuća Whitehead na adresi Dolac 7.

Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

Ljetne vrućine lakše se podnose uz igru vode i hlad stabala

Praterstern, jedno od najfrekventnijih prometnih čvorišta u Beču, u posljednjih godinu dana u potpunosti se transformirao u zeleni otok svježine koji predstavlja još jedan primjer uspješne provedbe mjera kojima se bečka gradska uprava bori protiv učinka urbanih toplinskih otoka.

Izložba o obnovljenim riječkim pročeljima na riječkom Korzu

Do 31. siječnja 2020. godine na postamentima na riječkom Korzu može se razgledati  izložba o riječkim pročeljima čija je obnova sufinancirana u sklopu Programa sanacije i obnove pročelja i krovova na području zaštićene Kulturno-povijesne cjeline grada Rijeke.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER