Program za pravosuđe 2014.-2020.

Programi EU

Cilj Programa za pravosuđe jest doprinijeti daljnjem razvoju europskog područja pravde koje se temelji na uzajamnom priznavanju i uzajamnom povjerenju, posebice promicanjem pravosudne sura­dnje u građanskim i kaznenim stvarima.

Upravljanje programom

 
Nadležno tijelo EK
 
 
 
Nacionalna kontakt točka

Europska komisija, Opća uprava za pravosuđe (European Commission, DG Justice)
http://ec.europa.eu/justice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/contact/webforms/index_en.htm(kontakt putem online obrasca)
 
Ministarstvo pravosuđa – Uprava za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu  suradnju
http://www.mprh.hr/uprava-za-europske-poslove-medunarodnu-suradnju-

Za više informacija (korisne poveznice)

Uredba br 1382/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0073:0083:en:PDF
 

 

Nakon što je Europska komisija 3.3.2010. donijela Strategiju 2020., kao osnovni dokument održivog i uključivog razvoja Europske unije u idućem razdoblju, Uredbom br 1382/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine osnovan je Program pravosuđe  za razdoblje 2014-2020.

 
Navedeni je program nastavak na prethodne programe:

 

 • Građansko pravosuđe (osnovan odlukom 1149/2007/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 25. rujna 2007. o osnivanju specijalnog programa za razdoblje 2007-2013)
 • Kazneno pravosuđe (osnovan 12. veljače 2007. za razdoblje 2007-2013)
 • Prevencija zloporabe droga i informiranje (osnovan odlukom br 1150/2007/EC Europskog parlamenta i Vijeća 25. rujna 2007., za razdoblje 2007-2013)

 
 Teme navedene u Uredbi 1382/2013. se odnose na:

 

 • mjere za razvoj pravosudne suradnje u građanskim i kaznenim stvarima te za promicanje i potporu djelovanja država članica u području sprečavanja kriminala
 • pravosudno osposobljavanje
 • plaće sudskog i pravo­sudnog osoblja koje sudjeluje i koje isplaćuju tijela država članica smatrala prihvatljivim troškovima ili sufinancira­njem u naravi,
 • pristup sudovima, alternativnim načinima rješavanja sporova te nositeljima javnih dužnosti koji su prema zakonu obvezni strankama osigurati neovisan i nepristran pravni savjet.
 • Strategiju EU-a o drogama (2013.–2020.) čiji je cilj zauzeti uravnoteženi pristup koji se temelji na istovremenom smanjenju potražnje za drogama i njihove ponude, smanjenju ovisnosti o drogama te zdravstvenih i socijalnih rizika i štete povezanih s drogama te instrumentom za potporu policijskoj suradnji, sprečavanju i suzbijanju kriminala te upravljanju krizama, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, ili programom Zdravlje za rast
 • zaštitu prava djeteta, uključujući pravo na zakonit postupak, pravo na razumijevanje postupka, pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života te pravo na integritet i dostojanstvo.
 • ravnopravnost između žena i muškaraca te nediskriminaciju.
 • važnost fokusiranja financi­ranja na aktivnosti s jasnom europskom dodanom vrijed­nosti, to jest gdje intervencija Unije može donijeti dodanu vrijednost u usporedbi s djelovanjem samih država članica.
 • tijela i subjekti koji imaju pristup Programu trebali bi uključivati nacionalna, regionalna i lokalna tijela vlasti.
 • trebalo bi tražiti dosljednost, komple­mentarnost i sinergije između Programa Justice te Programa o pravima, jednakosti i građanstvu uspostavljenog Uredbom (EU) br. 1381/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2), Instrumenta za financijsku potporu policijskoj suradnji, sprečavanju i suzbijanju kriminala te upravljanju krizama, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, programa Zdravlje za rast, programa Erasmus+ uspostav­ljenog Uredbom (EU) br. 1288/2013 Europskog parla­menta i Vijeća (3), Okvirnog programa Obzor 2020. uspostavljenog Uredbom (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4) i Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II).

 

 

Opći cilj Programa

 
Cilj Programa za pravosuđe jest doprinijeti daljnjem razvoju europskog područja pravde koje se temelji na uzajamnom priznavanju i uzajamnom povjerenju, posebice promicanjem pravosudne sura­dnje u građanskim i kaznenim stvarima.

 

 

 
Posebni ciljevi programa:

 

 • olakšavanje i podupiranje pravosudne suradnje u građan­skim i kaznenim stvarima
 • podupiranje i promicanje pravosudnog osposobljavanja, uključujući jezično osposobljavanje u području pravne terminologije, radi promicanja zajedničke pravne i pravo­sudne kulture;
 • olakšavanje djelotvornog pristupa pravosuđu za sve, uklju­čujući promicanje i podupiranje prava žrtava kriminala, uz poštovanje prava na obranu;
 • podupiranje inicijativa u području politike u vezi s drogama u pogledu aspekata pravosudne suradnje i sprečavanja kriminala koji su blisko povezani s općim ciljem Programa
   

Vrste aktivnosti:

 

 • analitičke aktivnosti (prikupljanje podataka i statistike; razvoj zajedničkih metodologija i pokazatelja ili mjerila vrijednosti; studija, istraživanja, analiza i anketa; evaluacija; izrade i objave vodiča, izvješća i obrazovnog materijala) održavanje radionica, seminara, stručnih skupova i konferencija
 • aktivnosti osposobljavanja, poput razmjene osoblja, radio­nica, seminara, tečajeva obuke instruktora, uključujući jezično osposobljavanje u području pravne terminologije, i razvoj internetskih alata za osposobljavanje ili drugih modula osposobljavanja za članove sudskog i pravosudnog osoblja;
 • uzajamno učenje, suradnju, aktivnosti podizanja svijesti i širenja kao što su prepoznavanje i razmjena dobre prakse, inovativnih pristupa i iskustava; organiziranje stručnih pregleda te uzajamnog učenja; organiziranje konferencija, seminara, informativnih kampanja, uključujući institucionalno priopćivanje političkih prioriteta Unije u mjeri u kojoj se oni odnose na ciljeve Programa; prikupljanje i objavu materijala radi širenja informacija o Programu i njegovih rezultata; razvoj, funkcioniranje i održavanje sustava i alata korištenjem informacijske i komunikacijske tehnologije, uključujući daljnji razvoj europskog portala e - pravosuđa kao alata za poboljšanje pristupa građana pravosuđu;
 • potpora glavnim čimbenicima čije aktivnosti doprinose provedbi ciljeva Programa, kao što je potpora državama članicama u provedbi prava i politika Unije, potporu ključnim europskim čimbenicima i mrežama na europskoj razini, uključujući u području pravosudnog osposobljavanja i potporu aktivnostima umrežavanja na europskoj razini među specijaliziranim tijelima i subjektima, kao i među nacionalnim, regionalnim i lokalnim tijelima te nevladinim organizacijama.

 

 

Sudjelovanje: 
 

Pristup Programu otvoren je svim tijelima i subjektima sa zakonitim poslovnim nastanom u:

 

 • državama članicama;
 • zemljama Europskog udruženja za slobodnu trgovinu (EFTA) koje su stranke Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, u skladu s tim sporazumom;
 • zemljama kandidatkinjama, potencijalnim kandidatima i zemljama koje pristupaju Uniji, u skladu s općim načelima i općim uvjetima utvrđenima za sudjelovanje tih zemalja u programima Unije koji su uspostavljeni u odgovarajućim okvirnim sporazumima te odlukama Vijeća za pridruživanje, ili sličnim sporazumima.
 • (Profitna tijela i subjekti imaju pristup Programu samo zajedno s neprofitnim ili javnim organizacijama)

 

Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje 2014.–2020. iznosi 377 604 000 EUR.

 
Kako bi provela Program, Komisija donosi godišnje programe rada u obliku provedbenih akata. Pozivi na dostavu prijedloga projekata objavljuju se na godišnjoj osnovi na sljedećoj internetskoj stranici Europske komisije
 
 

Praćenje i evaluacija:

Europska komisija na godišnjoj osnovi prati Program kako bi pratila provedbu djelovanja koja se izvršavaju u njegovu okviru te ostvarivanje posebnih ciljeva navedenih u članku 4. EK Europskom parlamentu i Vijeću podnosi:

 

 • godišnje izvješće o praćenju, koje se temelji na pokazateljima navedenima u članku 15. stavku 2., i uporabi dostupnih sredstava;
 • privremeno evaluacijsko izvješće najkasnije 30. lipnja 2018.;
 • ex-post evaluacijsko izvješće najkasnije 31. prosinca 2021.
   

Pokazatelji uspješnosti provedbe Programa uključuju, između ostalog, sljedeće:

 • broj i postotak osoba u ciljnoj skupini do kojih su dospjele aktivnosti podizanja svijesti financirane u okviru Programa;
 • broj i postotak članova sudskog i pravosudnog osoblja u ciljnoj skupini koji su sudjelovali u aktivnostima osposobljavanja, razmjeni osoblja, studijskim posjetima, radionicama i seminarima koji se financiraju u okviru Programa;
 • povećanje razine poznavanja prava i politika Unije unutar skupina koje sudjeluju u aktivnostima koje se financiraju u okviru Programa, u usporedbi s čitavom ciljnom skupinom;
 • broj slučajeva, aktivnosti i rezultata prekogranične suradnje, uključujući i suradnju putem alata i postupaka informacijske tehnologije uspostavljenih na razini Unije;
 • ocjenu koju sudionici daju u vezi s aktivnostima u kojima su sudjelovali i njihove (očekivane) održivosti;
 • geografsku pokrivenost aktivnosti koje financira Program.

 

Programom se financiraju djelovanja s europskom dodanom vrijednošću koja doprinose daljnjem razvoju europ­skog područja pravde. Europska dodana vrijednost djelovanja, uključujući vrijed­nost djelovanja manjeg opsega i nacionalnih djelovanja, ocje­njuje se s obzirom na kriterije poput njihova doprinosa dosljednoj i koherentnoj provedbi prava Unije, kao i osvješte­nosti šire javnosti o pravima koja iz nje proizlaze, njihova potencijala u smislu razvoja uzajamnog povjerenja među drža­vama članicama i poboljšavanja prekogranične suradnje, njihova transnacionalnog učinka, njihova doprinosa razrađivanju i širenju najbolje prakse ili njihova potencijala u smislu stvaranja praktičnih alata i rješenja za postupanje u odnosu na prekogra­nične izazove ili izazove širom Unije.

VEZANE VIJESTI

Programi Europske unije

Programi Europske unije predstavljaju integrirani niz aktivnosti koje usvaja Europska unija u svrhu promicanja suradnje između država članica u različitim područjima povezanim sa zajedničkim politikama EU.

HERCULE III

Opći cilj ovog programa jest zaštita financijskih interesa Unije, čime se poboljšava konkurentnost europskog gospodarstva i osigurava zaštita novca poreznih obveznika. Posebni cilj programa jest sprečavanje prijevara, korupcije i svih drugih nezakonitih radnji koje štete financijskim interesima Unije te borba protiv njih.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER