Planovi gospodarenja otpadom gradova i općina preduvjet su za korištenje EU sredstava

Većina jedinica lokalne samouprave nema plan gospodarenja otpadom usklađen s odredbama Zakona

Zbog uspostave učinkovitijeg gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je osiguralo EU sufinanciranje projekata gospodarenja otpadom kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ na način da su u tijeku javni pozivi za EU sufinanciranje izgradnje reciklažnih dvorišta i sanaciju odlagališta otpadom.

U narednom razdoblju biti će raspisani i javni pozivi za sufinanciranje izobrazno-informativnih aktivnosti koje su jedinice lokalne samouprave obavezne provoditi sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom kao i javni poziv za nabavu spremnika i ostale komunalne opreme.

Preduvjet za EU sufinanciranje nabave komunalne opreme bit će važeći plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave te je, ukoliko žele koristiti raspoloživa EU sredstva, nužno da što žurnije, sukladno zakonskim obavezama, donesu planove gospodarenja otpadom.

Prema službenim podacima Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, zaključno s 30.10.2017.,  evidentirano je ukupno 115 jedinica lokalne samouprave koje su usvojile plan gospodarenja otpadom sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom koji je snazi od srpnja 2013.

S obzirom na broj od  556 gradova i općina vidljivo je da većina jedinica lokalne samouprave nema plan gospodarenja otpadom usklađen s odredbama Zakona. Kako bi osigurali osnovni preduvjeti za EU sufinanciranje iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike podsjećaju da su jedinice lokalne samouprave dužne donijeti lokalne planove gospodarenja otpadom kao i uspostaviti učinkoviti sustav gospodarenja otpadom na svojim područjima.

Obrazloženje postupka donošenja Plana gospodarenja otpadom

Jedinica lokalne samouprave dužna je za prijedlog plana gospodarenja otpadom ishoditi prethodnu suglasnost upravnog tijela županije nadležnog za poslove zaštite okoliša, odnosno Grad Zagreb Ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša. Nadležno upravno tijelo, odnosno Ministarstvo, izdaje prethodnu suglasnost ako utvrdi da je prijedlog Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave usklađen s odredbama Zakona  o održivom gospodarenju otpadom, propisa donesenih na temelju Zakona i Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

Plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave i o tome su gradovi i općine dužni obavijestiti Hrvatsku agenciju za okoliš i prirodu (HAOP). Plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave donosi se za razdoblje od šest godina, a njegove izmjene i dopune po potrebi te se objavljuje u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

U vezi sudjelovanja javnosti pri donošenju PGO-a, JLS-ovi su dužni nacrt plana gospodarenja otpadom objaviti radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti. Posredstvom medija jedinice lokalne samouprave izvješćuju javnost o mjestu na kojem je nacrt plana gospodarenja otpadom dostupan te načinu i vremenu iznošenja mišljenja, prijedloga i primjedbi u roku od najmanje 30 dana od dana objave. Ako je prema ocijeni nadležnog upravnog odjela za zaštitu okoliša županije za Plan potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš sudjelovanje javnosti provodi se kroz postupak strateške procjene.

Što se tiče izvješćivanja o provedbi PGO-a, jedinica lokalne samouprave je dužna dostaviti županiji godišnje izvješće o provedbi do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objaviti ga u svom službenom glasilu, a županija dostavlja godišnje izvješće o provedbi nacionalnog Plana Ministarstvu i Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu i na mrežnim stranicama. HAOP objavljuje jednom godišnje objedinjeno izvješće na mrežnim stranicama.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike / Ekovjesnik

VEZANE VIJESTI

315.037.031,77 kuna za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada potpisan je u četvrtak 14. veljače 2019. godine između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, u svojstvu Posredničkog tijela razine 1, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u svojstvu Posredničkog tijela razine 2 i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u svojstvu korisnika bespovratnih EU sredstava.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER