Supetar uvodi novi sustav odvajanja otpada na kućnom pragu

Odvajanje otpada je lako!

Supetarsko Komunalno društvo GRAD d.o.o. podijelit će svakom kućanstvu spremnike za papir i plastiku uz već postojeće za miješani otpad

„Uvođenjem sustava odvajanja otpada na kućnom pragu, podignut ćemo kvalitetu usluge u Supetru, Mircima, Škripu i Splitskoj, ali i napraviti važan iskorak ka očuvanju našeg okoliša. Radi se o projektu koji provodimo u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU). Spremnici će omogućiti svim građanima da u što većoj mjeri odvajaju otpad i tako, između ostalog, doprinesu zaštiti i očuvanju okoliša kroz recikliranje i ponovnu uporabu sirovina“, objašnjava Marijana Šemanović, direktorica Komunalnog društva GRAD d.o.o.

Također, u Supetru se očekuje kako će se tako smanjiti količina otpada koja se zbrinjava odlaganjem na deponiju Kupinovica, što je u skladu sa zelenim politikama Europske unije.

„Sve promjene kreću od nas samih, stoga pozivam sve naše sugrađane da na pravilan način koriste spremnike za odvajanje otpada i pokažu odgovornost prema svom gradu i okolini“, poručuje Šemanović.

Uz spremnike za miješani otpad koji su podijeljeni ranije, vlasnicima kuća dodijelit će se još i spremnici od 120 litara za odvajanje papira i plastike, a zgradama zajednički spremnici za iste materijale, unutar kojih je za svaki stan predviđeno 60 litara. Dio njih već je stigao u Komunalno društvo GRAD, te će se u narednom periodu odrediti dinamika podjele kućanstvima.

Fiksna naknada za odvoz otpada je za sve građane ista, a iznosi 62,38 kuna po spremniku miješanog otpada po kućanstvu. Odvoz odvojenog otpada namijenjen za recikliranje, poput onog u novim spremnicima za papir i plastiku, već je uključen u fiksnu naknadu.

Građani/ke Supetra moći će putem službenih stranica Grada Supetra dodatno zatražiti i komposter za odlaganje biootpada kako bi si osigurali prirodno gnojivo tijekom čitave godine. Staklo se pak može odložiti na jednom od zelenih otoka, razmještenih na 20 lokacija u Supetru, a na pojedinima se nalaze i spremnici za tekstil.

Važnost odvajanja otpada na kućnom pragu

U KD GRAD navode kako građani/ke Supetra odvajanjem otpada na kućnom pragu izravno sudjeluju u procesu kružnog gospodarstva. Naime, otpad koji se odvojeno prikuplja, reciklira se i koristi za proizvodnju novih proizvoda. Tako se smanjuje potreba za novim, sirovim materijalima te se ujedno postižu uštede energije. Odvajanjem na kućnom pragu građani osiguravaju i da otpad završi na pravom mjestu, a ne da se razgrađuje u prirodi, narušavajući tako floru i faunu.

Sljedeći korak u razvoju supetarskog sustava gospodarenja otpadom je izgradnja Reciklažnog dvorišta u industrijskoj zoni Žedno-Drage za koju je ishođena lokacijska dozvola, izrađena projektna dokumentacija te se čeka usklađenje Urbanističkog plana uređenja s Prostornim planom, nakon čega se kreće u ishođenje građevinske dozvole i prijave na natječaj FZOEU za dobivanje sredstava za izgradnju. KD GRAD d.o.o. je ipak do dovršetka izgradnje ovog reciklažnog dvorišta, na samom deponiju Kupinovica osposobilo stacionarnu prešu za papir te kontejnere za odvojenu plastiku i staklo, gdje se sakuplja odvojeno prikupljeni otpad te predaje ovlaštenom sakupljaču, poduzeću Michieli-Tomić d.o.o., s kojim je potpisan ugovor o preuzimanju odvojeno prikupljenog otpada.

Sve detalje o sustavu odvajanja otpada na kućnom pragu građani/ke Supetra mogu pronaći na službenoj stranici Komunalnog društva GRAD d.o.o., kao i na Facebook stranici tvrtke, gdje se mogu pratiti zanimljivosti i upute o pravilnom odvajanju otpada iz udobnosti svog doma pod sloganom „Odvajanje otpada je lako!”.

Grad Supetar / KD Grad / Ekovjesnik

 

VEZANE VIJESTI

Grad Supetar nastavlja s podjelom kompostera

Komposteri se mogu preuzeti u prostorijama Komunalnog društva GRAD d.o.o. od 8 do 14 sati, i to uz predočenje osobne iskaznice obveznika plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor na adresi prebivališta.

FZOEU: Do ljeta isporuka više od milijun novih spremnika za gradove i općine

Do sredine lipnja ove godine četiristotinjak gradova i općina koji su se javili Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dobit će spremnike za odvojeno prikupljanje otpada u kućanstvima. U tijeku je isporuka oko 1,18 milijuna spremnika različitog volumena za odvojeno prikupljanje papira, plastike, biootpada te ostalog reciklabilnog otpada.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER