HERCULE III

Programi EU

Opći cilj ovog programa jest zaštita financijskih interesa Unije, čime se poboljšava konkurentnost europskog gospodarstva i osigurava zaštita novca poreznih obveznika.

Upravljanje programom

 
Nadležno tijelo EK
 

European Commission – OLAF

Unit D.5 -  Hercule, Pericles and Euro Protection

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/technassist/index_en.htm

 
Nacionalna kontakt točka

 
Ministarstvo financija

http://mfin.hr/

 
Za više informacija (korisne poveznice)

http://europa.eu/legislation_summaries/fight_against_fraud/protecting_european_communitys_financial_interests/l33302_en.htm
http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule/hercule-iii_en

 
 

Program doprinosi

 

 • razvoju mjera na razini Unije i država članica za suzbijanje prijevara, korupcije i svih drugih nezakonitih radnji koje štete financijskim interesima Unije, uključujući krijumčarenje i krivotvorenje cigareta;
 • pojačanoj transnacionalnoj suradnji i koordinaciji na razini Unije, između tijela država članica, Komisije i Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF), te osobito u pogledu djelotvornosti i učinkovitosti prekograničnih operacija;
 • učinkovitom sprečavanju prijevara, korupcije i svih drugih nezakonitih radnji koje štete financijskim interesima Unije, putem zajedničkog specijaliziranog osposobljavanja za zaposlenike tijela nacionalne i regionalne uprave i za ostale zainteresirane strane graničnih operacija.

 
 

Svrha i glavni ciljevi 


Opći cilj ovog programa jest zaštita financijskih interesa Unije, čime se poboljšava konkurentnost europskog gospodarstva i osigurava zaštita novca poreznih obveznika.


Posebni cilj programa jest sprečavanje prijevara, korupcije i svih drugih nezakonitih radnji koje štete financijskim interesima Unije te borba protiv njih.

 
Operativni cilj programa je:

 

 • poboljšati prevenciju i istraživanje prijevara i drugih nezakonitih radnji iznad sadašnje razine jačanjem transnacionalne i multidisciplinarne suradnje:
 • povećati zaštitu financijskih interesa Unije od prijevara olakšavanjem razmjene informacija, iskustava i najbolje prakse, uključujući razmjene zaposlenika;
 • ojačati borbu protiv prijevara i drugih nezakonitih radnji pružanjem tehničke i operativne podrške nacionalnim istražnim tijelima, a posebno carinskim tijelima i tijelima kaznenog progona;
 • ograničiti trenutno poznatu izloženost financijskih interesa Unije prijevarama, korupciji i drugim nezakonitim radnjama s ciljem smanjenja razvoja nezakonitog gospodarstva u glavnim područjima rizika, kao što su organizirane prijevare, uključujući krijumčarenje i krivotvorenje cigareta;
 • podići razinu razvoja posebne pravne i sudske zaštite financijskih interesa Unije od prijevara promicanjem komparativnih pravnih analiza.

 
 

Aktivnosti Program osigurava odgovarajuću financijsku potporu za sve sljedeće mjere:

 

1. pružanje specijalizirane tehničke pomoći nadležnim tijelima država članica putem jednog ili više od sljedećeg:

 

 • pružanje stručnog znanja, specijalizirane i tehnički napredne opreme i učinkovitih alata informatičke tehnologije (IT-a) kojima se olakšava transnacionalna suradnja i suradnja s Komisijom;
 • osiguravanje nužne potpore i olakšavanje istraga, pogotovo uspostavom zajedničkih istražiteljskih timova i prekograničnih operacija;
 • potporu kapacitetima država članica za skladištenje i uništenje zaplijenjenih cigareta, kao i potporu neovisnim analitičkim servisima za analizu zaplijenjenih cigareta;
 • poticanje razmjene zaposlenika za posebne projekte, posebno na području borbe protiv krijumčarenja i krivotvorenja cigareta;
 • pružanje tehničke i operativne podrške tijelima kaznenog progona država članica u njihovoj borbi protiv nezakonitih prekograničnih radnji i prijevara koje štete financijskim interesima Unije, posebno uključujući pružanje podrške carinskim tijelima;
 • izgradnju kapaciteta informatičke tehnologije u svim zemljama sudionicama razvijanjem i pružanjem specifičnih baza podataka i alata informacijske tehnologije (IT-a) koji olakšavaju pristup podacima i njihovu analizu;
 • povećanje razmjene podataka, razvoj i osiguranje alata informacijske tehnologije za istrage i nadzor obavještajnih poslova.

 

2. organizaciju ciljanog specijaliziranog osposobljavanja, radionica za osposobljavanje na području analize rizika kao i, prema potrebi, konferencija čiji je cilj jedno ili više od sljedećeg:

 

 • daljnje poticanje boljeg razumijevanja mehanizama Unije i nacionalnih mehanizama;
 • razmjena iskustava i najbolje prakse između odgovarajućih tijela zemalja sudionica, uključujući specijalizirana tijela kaznenog progona, kao i predstavnika međunarodnih organizacija;
 • koordiniranje aktivnosti zemalja sudionica i predstavnika međunarodnih organizacija;
 • širenje znanja, posebno u pogledu boljeg utvrđivanja rizika u svrhu istrage;
 • razvoj visokostručnih istraživačkih aktivnosti, uključujući studije;
 • unapređivanje suradnje između sveučilišnih stručnjaka i stručnjaka iz prakse;
 • daljnje osvješćivanje sudaca, državnih odvjetnika i drugih grana pravne struke u pogledu zaštite financijskih interesa Unije.

 


Struktura Programa


Financijska potpora odnosi se na bespovratna sredstva, javnu nabavu i povrat troškova s time da kupnja opreme nije jedini sastavni dio sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava.

Stopa sufinanciranja za bespovratna sredstva koja se dodjeljuju u okviru programa ne smije premašiti 80 % prihvatljivih troškova. U iznimnim i propisno opravdanim slučajevima, koji su definirani u godišnjim programima rada iz članka 11., kao što su oni koji se tiču država članica izloženih visokom riziku u vezi s financijskim interesima Unije, stopa sufinanciranja ne premašuje 90 % prihvatljivih troškova.

           
 

Glavni korisnici 


Tijela prihvatljiva za financiranje:

 

 • tijela nacionalne i regionalne uprave zemlje sudionice koja potiču jačanje djelovanja na razini Unije s ciljem zaštite financijskih interesa Unije
 • obrazovne i istraživačke ustanove i neprofitna tijela, pod uvjetom da najmanje godinu dana imaju poslovni nastan i djeluju u zemlji sudionici i potiču jačanje djelovanja na razini Unije s ciljem zaštite financijskih interesa Unije.

 

Zemlje sudionice su:

 

 • države pristupnice, zemlje kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje 
 • zemlje partneri iz Europske politike susjedstva
 • zemlje Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA) koje sudjeluju u Europskom gospodarskom prostoru (EGP)

VEZANE VIJESTI

Obala najvećeg grada Sardinije postaje zelena promenada

Projektom se planira potaknuti razvoj šireg metropolitanskog područja grada Cagliarija uz revitalizaciju trga Piazza Giacomo Matteotti i središnjeg dijela ulice Via Roma te njihovo pretvaranje u novo intermodalno središte grada.

Programi Europske unije

Programi Europske unije predstavljaju integrirani niz aktivnosti koje usvaja Europska unija u svrhu promicanja suradnje između država članica u različitim područjima povezanim sa zajedničkim politikama EU.

Erasmus+

Erasmus+ program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje 2014. - 2020.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER