e-Savjetovanja: Izrada studijsko-projektne dokumentacije za pripremu projekata CGO Zagreb, Orlovnjak i Šagulje

Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga

Otvoreno je novo savjetovanje o nacrtu ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga za Izradu studijsko-projektne dokumentacije namijenjene pripremi projekata centara za gospodarenje otpadom Zagreb, Orlovnjak i Šagulje u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, Specifični cilj 6i1 - Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga (Poziv) je stvaranje preduvjeta za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja miješanim komunalnim otpadom na području Osječko – baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske, Zagrebačke i dijela Sisačko-moslavačke županije, te Grada Zagreba, kojima će se pridonijeti postizanju ciljeva gospodarenja otpadom iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. (NN 3/2017).

Predmet ovog Poziva je izrada studijske i projektno-tehničke dokumentacije za 3 centra za gospodarenje otpadom: Zagreb, Orlovnjak i Šagulje.

Svrha ovog poziva je doprinos smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Bespovratna sredstva u okviru ovog Poziva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka dodjele. Postupak dodjele započinje zaprimanjem prvog projektnog prijedloga, a rok za podnošenje projektnih prijedloga je 60 dana od objave Poziva.

 

Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su sljedeće tvrtke u javnom vlasništvu:

 

ZAGREBAČKI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o. Savska cesta 41, Zagreb

EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom, Stjepana Radića 4, Osijek

Regionalni centar za gospodarenje otpadom - Šagulje d.o.o., Trg pobjede 26a, Slavonski Brod

 

Indikativni popis prihvatljivih aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti za svaki navedeni projekt CGO-a trebaju izravno biti vezane uz:

 

1. Pripremu projektno – tehničke dokumentacije i studija:

 • Studija izvedivosti s Analizom troškova i koristi ( U skladu s Uputama za izradu studija izvedivost za izgradnju CGO-a koje će biti sastavni dio dokumentacije Poziva)

 • Studija utjecaja na okoliš za CGO (uključujući potrebne istražne radove)

 • Izrada dokumentacije potrebne za ishođenje lokacijske dozvole za CGO

 • Elaborati zaštite okoliša za pretovarne stanice

 • Izrada cjelokupne dokumentacije za ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola za pretovarne stanice

 • Projektna prijava za osiguranje EU sredstva (aplikacijski obrazac)

 • Dokumentacija o nabavi radova, usluga i opreme za projekte CGO-a

 • Dokumentaciju o nabavi za nabavu radova, usluga i opreme za pretovarne stanice

2. Upravljanje projektom i administracija

3. Aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekata

 

Indikativno, ukupni iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti u okviru Poziva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 51.000.000,00 (pedestijedanmilijun)  HRK.

 

Indikativno, najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti u okviru predmetne dodjele

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:  

 • najniži iznos 8.500.000,00 (osammilijunaipetstotisuća) HRK

 • najviši iznos 25.500.000,00 (dvadesetipetmilijunaipetstotisuća) HRK.

 

Indikativni udio prijavitelja u sufinanciranju

Iznos bespovratnih sredstava Kohezijskog fonda (KF) po pojedinom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 85,0000000 % od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Prijavitelj (Korisnik) se obvezuje iz vlastitih sredstava ili vanjskim financiranjem, odnosno svime što ne predstavlja sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, osigurati:

a) sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih izdataka projektnog prijedloga te iznosa bespovratnih sredstava iz KF-a dodijeljenih za financiranje prihvatljivih izdataka u sklopu ovog Poziva, i

b) sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih izdataka unutar projektnog prijedloga. 

 

Indikativna prihvatljiva lokacija projekta

Projektne aktivnosti moraju se provoditi na području Republike Hrvatske.

 

Indikativni popis osnovnih kriterija prihvatljivosti i kriterija odabira projektnih prijedloga

Prihvatljivi projekti

 • Projekt je u skladu s Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017-2022. (NN 3/17) te Odlukom o implementaciji Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske;

 • Projekt je u skladu sa Operativnim programom Konkurentnost i kohezija, Prioritetna os 6, Specifični cilj 6i1

 

Savjetovanje je otvoreno do 11.4.2018., a za više informacija posjetite E-savjetovanja.

VEZANE VIJESTI

Izrada studijsko-projektne dokumentacije za CGO Zagreb, Orlovnjak i Šagulje

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je 18. svibnja 2018. ograničeni poziv za izradu studijsko-projektne dokumentacije za centre za gospodarenje otpadom (CGO) Zagreb, Orlovnjak i Šagulje. Ukupna vrijednost poziva je 51,5 milijuna kuna, a poziv je upućen trima prijaviteljima a to su: Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. Zagreb, EKOS d.o.o. Osijek i Regionalni centar za gospodarenje otpadom - Šagulje d.o.o. Slavonski Brod.

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER